Garantie

Luxaflex® raamdecoratie - 5 jaar garantie bij particuliere toepassingen

 • Luxaflex® Nederland B.V. (Luxaflex®) garandeert Luxaflex® producten vijf jaar op de afwezigheid van materiaal- en fabricagefouten, mits deze producten op de juiste manier door een erkend installateur in woonhuizen zijn geïnstalleerd en worden gebruikt.
 • De garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper, na het tonen van het originele garantiebewijs dat is voorzien van de garantiesticker.
 • Op elektrische onderdelen en Luxaflex® Hordeuren wordt deze garantie twee jaar verleend.
 • Op horrengaas en door ons uitgevoerde reparaties geldt deze garantie voor drie maanden. Voor niethuiselijke toepassingen verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden.
 • De verplichting van Luxaflex® is beperkt tot het repareren of vervangen van de defecte materialen of onderdelen met gelijke of vergelijkbare onderdelen. Gedurende de eerste twee jaar na aankoop bestaat de garantie uit de kostenloze reparatie of vervanging, met uitzondering van demontage en herinstallatie. Gedurende de volgende drie jaar is de garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen of onderdelen, maar vallen demontage, assemblage, herinstallatie en transportkosten buiten de garantie.
 • Schade aan het Luxaflex® product als gevolg van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige montage, verandering, verwijdering, herinstallatie, blootstelling aan weerselementen, motorisering, ongeval, misbruik en fouten of nalaten ten aanzien van meten, reiniging of onderhoud is uitgesloten van deze garantie.
 • Luxaflex® Houten jaloezieën en producten met houten elementen zijn gemaakt van echt hout en kunnen afwijken van ons stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen door blootstelling aan zonlicht zijn karakteristiek voor echt hout en vallen buiten de garantie. Ruimtes met een hoge warmte- of vochtigheidsgraad kunnen het verouderingsproces versnellen en krom trekken van het hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen eveneens buiten de garantie.
 • Luxaflex® stoffen kunnen eveneens afwijken van ons stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen van deze stoffen zijn evenmin gedekt door de garantie.
 • De garantie treedt in de plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheden en waarborgen.
 • Luxaflex® is niet aansprakelijk voor directe schade anders dan zoals hierboven uiteen gezet, of voor welke indirecte, incidentele of vervolgschade, verliezen of onkosten dan ook.
 • De garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument die in de toepasselijke wet- en regelgeving zijn vastgelegd, noch aan de rechten van de consument die voortvloeien uit het koopcontract met de dealer.
 • Gevolg- en/of vervolgschade wordt niet vergoed.

Zie voor de volledige Luxaflex® Garantievoorwaarden het met de product(en) meegeleverde garantiebewijs.

Luxaflex® Outdoor

Garantietermijn 5 jaar met uitzondering van rolluiken, buitenjaloezieën, Vertica Screens en markiezen op deze producten geldt een garantietermijn van 2 jaar.

Voor projecten (meer dan 20 producten) geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

 • Ten aanzien van de door Luxaflex® Outdoor verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Luxaflex® Outdoor zich de gebruikelijke toleranties voor, zoals beschreven in de technische leveringsvoorwaarden volgens DIN, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen. Ten aanzien van de te leveren hoeveelheid handelszaken zal Luxaflex® Outdoor een tolerantie zijn toegestaan zowel wat betreft gewicht 10% (meer of minder) als het aantal stuks 10%.
 • Betreffende vervaardigde en handelszaken: (a) op de door Luxaflex® Outdoor geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Luxaflex® Outdoor kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw zal leveren; (b) ten aanzien van de door Luxaflex® Outdoor van derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover de opdrachtgever de garantiebepalingen van Luxaflex® Outdoor’s leveranciers; (c) opdrachtgever kan geen ander recht aan Luxaflex® Outdoor’s garantie ontlenen dan hierboven vermeld, met name niet het recht op vergoeding van schade, welke dan ook, door de gebreken ontstaan. Ook indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever vrijwaart Luxaflex® Outdoor tegen alle gevolgen van andere aanspraken van Luxaflex® Outdoor’s afnemers ter zake; (d) de garantie is van kracht gedurende vijf jaar na aflevering c.q. gedurende de periode van de leveranciers garantiebepaling.
 • Betreffende oppervlaktebehandeling: (a) met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Luxaflex® Outdoor ervoor in dat de door Luxaflex® Outdoor toegepaste oppervlaktebehandelingen in overeenstemming zijn met de door Luxaflex® Outdoor geoffreerde en/of met opdrachtgever overeengekomen oppervlaktebehandeling; (b) Luxaflex® Outdoor’s garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de door Luxaflex® Outdoor verrichte werkzaamheden. Een uitvalpercentage van 3% geldt bij oppervlaktebehandeling van metalen en/of metaallegeringen als norm, tenzij van tevoren anders schriftelijk is overeengekomen; (c) (c) opdrachtgever kan geen ander recht aan Luxaflex® Outdoor’s garantie ontlenen dan hierboven vermeld, met name niet het recht op vergoeding van schade, welke dan ook, door de gebreken ontstaan. Ook indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever vrijwaart Luxaflex® Outdoor tegen alle gevolgen van andere aanspraken van Luxaflex® Outdoor’s afnemers ter zake; (d) de garantie is van kracht gedurende vijf jaar na aflevering c.q. gedurende de periode van de leveranciers garantiebepaling. Algemene voorwaarden 20 (b) Luxaflex® Outdoor’s garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de door Luxaflex® Outdoor verrichte werkzaamheden. Een uitvalpercentage van 3% geldt bij oppervlaktebehandeling van metalen en/of metaallegeringen als norm, tenzij van tevoren anders schriftelijk is overeengekomen; (c) indien door opdrachtgever wordt aangetoond dat Luxaflex® Outdoor de door Luxaflex® Outdoor opgedragen werkzaamheden niet heeft uitgevoerd in overeenstemming met de door van Luxaflex® Outdoor geoffreerde en/of met opdrachtgever overeengekomen kwaliteitseisen, zal Luxaflex® Outdoor de goederen opnieuw kosteloos bewerken; (d) opdrachtgever kan geen ander recht aan deze garantie ontlenen dan de hierboven sub (c) vermelde, met name niet het recht op vergoeding van schade, welke dan ook, ontstaan door de niet deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Ook indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever vrijwaart Luxaflex® Outdoor tegen alle gevolgen van andere aanspraken van zijn afnemers.
 • De garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die volgens de technische maatstaven normaal geacht moeten worden. De garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens keuringsmethoden die niet van tevoren zijn overeengekomen. 10.5 Het beweerdelijk niet-nakomen van Luxaflex® Outdoor’s garantieverplichtingen ontheft opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voor hem uit deze of enig andere met Luxaflex® Outdoor gesloten overeenkomst mocht voortvloeien

Aanvullende informatie met betrekking tot uitsluiting fabrieksgarantie:

 • Verwering en/of normale slijtage, bijvoorbeeld het verlopen van eindafstellingen van het geleverde zonweringsproduct of vervuiling/veroudering van zonweringsdoek;
 • Het niet of onjuist naleven van de meegeleverde bedienings-, onderhouds- en reinigingsvoorschriften;
 • Installatie, montage, wijziging en/of reparatie van de zonwering door consument of door derden;
 • Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 • Beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van de omgeving, waaronder het milieu, overvloedige regen en blootstelling aan een windkracht hoger dan die in de voor hem geleverde zaak geldende norm;
 • Filiforme corrosie;
 • Gebreken die bij de (op)levering van uw zonwering al geconstateerd hadden kunnen worden.
 • Schade aan het Luxaflex® Outdoor product als gevolg van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige montage, verandering, verwijdering, herinstallatie, blootstelling aan weerselementen, motorisering, ongeval, misbruik en fouten of nalaten ten aanzien van meten reiniging of onderhoud.
 • Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen van Luxaflex® Outdoor stoffen, deze kunnen afwijken van ons stalenmateriaal.